Usability Test

ลองเอาไปเทสกับผู้ใช้งานจริง เพื่อนำมาปรับให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

What’s involved

  • Validate existing ideas – ทดสอบไอเดียกับผู้ใช้งาน เพื่อการต่อยอด
  • Test wireframe or prototype – ให้ผู้ใช้งานลองใช้ เว๊บไซด์ตัวอย่าง เพื่อเข้าใจการใช้งาน
  • Heuristic Evaluation – ทดสอบการใช้งานกับคนภายในองค์กร เพื่อการนำไปปรับปรุง

*ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด

Example activities

1 day workshop

5 user testings (end users/internal)

Example outputs

  • User testing report – นำเสนอ feedback จากการทดลอบ รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง
  • Testing result – สรุปผลการทดสอบ
  • Rapid prototyping – พัฒนา wireframe จาก feedback เพื่อต่อยอดในการพัฒนาต่อไป

*ผลลัพธ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการทำ และวิธีต่างๆ ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน


Price

เริ่มต้นที่ 266,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม!!

ติดต่อเรา หรือ อีเมล hello@maqe.com